Westpoint

Bericht 4 februari 2019
Verbouwplannen Westpoint van kantoorgebouw naar woongebouw

Het  omvormen van kantoorgebouwen naar woongebouwen gebeurt al een aantal jaren  in Apeldoorn en elders. Het leegstaande en naar de omgeving overlastveroorzakende Westpoint is ook voor een dergelijke verbouwing in beeld gekomen. Op 16 januari j.l. hebben het buurtcomité ‘’Overlast Westpoint’’, en de wijkraden Centrum (noordwest), De Sprengen en Brink & Orden een presentatie van de projectontwikkelaar BUN over de meest recente plannen bijgewoond. De wijkraden hebben na deze presentatie een gezamenlijk standpunt over het plan opgesteld.

Begin voorjaar 2018 en daarvoor hebben BUN en gemeente een plan geopperd voor 72 kleine appartementen en een aantal wat grotere appartementen. Naburige bewoners zagen grote bezwaren tegen dat plan. Naar aanleiding van die bezwaren hebben de 3 betrokken wijkraden zich achter het buurtcomité geschaard en zijn met het comité in overleg gegaan met BUN en gemeente. Dat overleg heeft na de zomer 2018  geleid tot een nieuw maar weliswaar voorlopig plan met veel minder kleine appartementen. De wijkraden beschouwen dat als een positieve ontwikkeling.

Op 16 januari j.l.heeft BUN een nader uitgewerkt maar nog steeds een voorlopig plan gepresenteerd. De drie betrokken wijkraden zijn verheugd dat er nu een integrale aanpak wordt gepresenteerd wat betreft het Westpointgebouw en de directe omgeving.  BUN heeft ons een doordacht plan getoond waarbij goede elementen van het bestaande gebouw gehandhaafd blijven. In samenwerking met de gemeente wordt er zowel aandacht besteed aan parkeren als aan groen. De wijkraden begrijpen dat de afweging van deze twee laatste  zaken een dilemma kan zijn. Naar ons idee is er tot nu toe een aanvaardbare balans gevonden. Nadere uitwerking van het plan zal uitwijzen of het aantal parkeerplaatsen in overeenstemming is met het verbouwplan. En of daarbij voldoende ruimte overblijft voor groen, spelen en honden uitlaten

Wij zijn van mening dat met het voorliggende plan van BUN gekoerst wordt naar een woonsituatie zoals in Apeldoorn en daarbuiten veelvuldig voorkomt en maatschappelijk wordt aanvaard.

 

 

Bericht 30 september 2018
Nieuwe plannen in de maak voor Westpoint

Het oorspronkelijke plan van projectontwikkelaar BUN ging uit van 98 appartementen in het voormalige kantoorpand . De oppervlakte zou  variëren van veertig tot zeventig vierkante meter. Het merendeel  (72 stuks) van de appartementen zou een grootte hebben van 40 m2. Omdat er in de directe nabijheid al een aantal van dergelijke kleine appartementen bestaan, zijn aanwonenden beducht dat de woningsamenstelling te eenzijdig zou worden met mogelijke overlast als gevolg.

Op donderdagavond 27 september zijn het bewonerscomité  voor het Westpoint en uw wijkraad door de projectontwikkelaar BUN geïnformeerd over  aangepaste plannen voor het leegstaande kantoorpand. Daarbij ook aanwezig gemeente en de wijkraden De Sprengen en Centrum /wijkdeel Noordwest. BUN heeft notie genomen van de bezwaren van aanwonenden en zoekt nu naar een woningprogramma  voor andere doelgroepen. Een optie is een aantal 3 kamer-appartementen van 60m2 met een huurprijs gelijk aan de bovengrens van sociale woningen. Daarnaast wordt gedacht aan een aantal luxe en grotere appartementen met een hogere huurprijs.
Een andere optie kan zijn dat een aantal kleinere appartementen voor zorg worden bestemd. In dat geval komen er maximaal 93 appartementen. Genoemde opties moeten nog nader worden uitgewerkt. Duidelijk is wel dat het oorspronkelijke plan  van de baan is. Deze nieuwe ontwikkelingen werden met instemming van de toehoorders ontvangen.


Impressie herbestemd Westpoint gebouw

Naast de ombouw van het kantoorpand zal de openbare ruimte om het gebouw op de schop gaan. Zowel BUN als de gemeente zullen hierin bijdragen. Aanwonenden pleiten om de wegen naast het parkeerterrein in de herontwikkeling mee te nemen. Dat betreft  de aangrenzende delen van de Handelsstraat en de Sprengenweg. Het lijkt een aantal  aanwonenden ideaal als er een parkachtig plan gerealiseerd wordt waar de ‘’auto te gast  is’’. Het plan zou  aansluiting moeten maken met het  naburige Beekpark.

BUN zal stevig aan de slag gaan met de verdere uitwerking van de geschetste ontwikkelingen. Daarbij worden een aantal inloopavonden voor de buurt gepland. Buurtbewoners zullen daar zeker van horen. Op de inloopavonden worden plannen getoond waarop buurtbewoners kunnen reageren. Reacties worden zoveel als mogelijk meegenomen naar de volgende fase van uitwerking.  Zodra de plannen er rijp voor zijn, wordt het traject voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning opgestart. Dit traject zal als gevolg van wettelijke termijnen minimaal  9 maand in beslag nemen. Het is op dit  moment nog moeilijk aan te geven hoe lang het duurt voordat de plannen rijp zijn voor  het traject voor bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Uw wijkraad zal u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Bericht 4 mei 2017
Status update Westpoint

Hieronder een impressie van de werkzaamheden rondom Westpoint zijn gerealiseerd.

 

Bericht 30 januari 2017
Westpoint update

Nadat de gemeenteraad een streep door het plan voor een boodschappencentrum ter plaatse van het kantorengebouw Westpoint heeft gezet, is het enige tijd relatief rustig geweest rond het leegstaande gebouw.

Een beveiligingsbedrijf controleert geregeld het Westpointgebouw op onder andere ongenode gasten. Daarbij zijn enkele van die gasten in de kraag gevat en dat heeft enigszins geholpen om de ongenode gasten buiten te houden. Het parkeerterrein achter het Westpoint heeft een periode gekend van overlast van uitgaanspubliek en drugshandel. Omdat enkele jaren geleden de gemeente opslagruimte nodig had voor werken in de binnenstad, heeft de gemeente het  parkeerterrein afgesloten. Bijkomend voordeel was dat overlast van uitgaanspubliek en drugshandel op het parkeerterrein was verminderd. Wel waren er nog voor de buurt hinderlijke activiteiten op het speelterrein naast het parkeerterrein.

Onlangs heeft de gemeente de opslag opgeheven en het parkeerterrein weer opengesteld. Immers de gemeente vindt het niet realistisch om een parkeerterrein af te sluiten als de opslag niet meer nodig is. Om terugkeer van de overlast te voorkomen is aan de politie en THOR (team handhaving openbare ruimte)  gevraagd om het parkeerterrein en speelveld in hun controles mee te nemen.

U heeft berichten kunnen zien dat naast het plan voor een boodschappencentrum dat door BUN te Almere werd ontwikkeld een plan voor appartementen werd ontwikkeld door Aestus. Omdat BUN een exclusieve optie heeft op Westpoint konden de huidige eigenaar (INGbank) en de gemeente niet in gesprek over het plan van Aestus. Inmiddels heeft Aestus toch verkennend contact met ING en de curator. Door de optie van BUN is het nu voor de overige partijen nog niet mogelijk om het plan voor appartementen snel te ontwikkelen.

Gezien de jongste klachten heeft de wijkraad een dringend beroep op de politie en de gemeente gedaan om intensieve aandacht te geven aan de problemen bij het Westpoint.
Daarnaast is er bij de gemeente aangedrongen op een echt actieve rol van de gemeente voor de herontwikkeling van het Westpoint en directe omgeving.

Bericht 29 december 2016
Westpoint update

Nadat de gemeenteraad een streep door het plan voor een boodschappencentrum ter plaatse van het kantorengebouw Westpoint heeft gezet, is het rustig geweest rond het leegstaande gebouw.

Een beveiligingsbedrijf controleert geregeld het gebouw op onder andere ongenode gasten. Daarbij zijn enkele van die gasten in de kraag gevat en dat heeft geholpen om de ongenode gasten buiten te houden.

Het parkeerterrein achter het Westpoint heeft een periode gekend van overlast van uitgaanspubliek en drugshandel. Omdat enkele jaren geleden de gemeente opslagruimte nodig had voor werken in de binnenstad, heeft de gemeente het  parkeerterrein afgesloten. Bijkomend voordeel was dat overlast van uitgaanspubliek en drugshandel op het parkeerterrein aanzienlijk is verminderd.

Onlangs heeft de gemeente de opslag opgeheven en het parkeerterrein weer opengesteld. Immers de gemeente vind het niet realistisch om een parkeerterrein af te sluiten als de opslag niet meer nodig is. Om terugkeer van de overlast te voorkomen is aan de politie en THOR (team handhaving openbare ruimte)  gevraagd om het parkeerterrein in hun controles mee te nemen.

U heeft berichten kunnen zien dat naast het plan voor een boodschappencentrum dat door BUN te Almere werd ontwikkeld een plan voor appartementen werd ontwikkeld door Aestus. Omdat BUN een exclusieve optie heeft op Westpoint konden de huidige eigenaar (INGbank) en de gemeente niet in gesprek over het plan van Aestus. Inmiddels heeft Aestus toch verkennend contact met ING en de curator. Door de optie van BUN is het nu voor de overige partijen nog niet mogelijk om het plan voor appartementen snel te ontwikkelen.


westpt

 

Bericht 26 oktober 2015
Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”

Gemeenteraad Resp. Burgemeester en wethouders
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Apeldoorn, 26 oktober 2015

Betreft: Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2, “Westpoint”
resp. Zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning’ en/of ‘zienswijze onttrekking weg aan het openbaar
verkeer Handelstraat
(2)

Geachte leden van de gemeenteraad, resp. geacht college,

De wijkraad Brink en Orden heeft de totstandkoming van het “ontwerp Handelstraat 2” met veel belangstelling gevolgd, en zich ook actief ingezet om bij te sturen waar dat volgens ons zinvol was. In principe zijn wij er voorstander van dat er aan de ”locatie Westpoint” eindelijk weer een ontwikkeling plaatsvindt, anders dan verloedering en criminaliteit.Daarmee is niet gezegd dat wij voorstander zijn van de ontwikkeling van een boodschappencentrum met een supermarkt op deze plek. Met name een supermarkt levert overlast op, onder andere door toename van verkeer en geluid. Wij zien deze supermarkt dan ook niet als enige en laatste mogelijkheid van ontwikkeling op deze locatie.Bij de voorliggende ontwerpen bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en onttrekking weg
aan het openbaar verkeer hebben wij concreet de volgende zienswijzen:

1. Gevaarlijk manoeuvreren ten behoeve van bevoorrading.
De voorgestelde route van bevoorraden is inrijden van de Handelstraat en vervolgens rechtsachteruit het (inpandige) expeditiehof inrijden. Al bij de bijeenkomst in april is door de verkeerscommissie van de wijkraad aangegeven dat dit de verkeerde manier is: zodra de vrachtwagen aan zijn manoeuvre begint, heeft de chauffeur geen zicht meer op de achterkant van de oplegger; de rechterzijspiegel laat immers alleen nog de zijkant van de oplegger zien. Op deze manier “blind” achteruit rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Een betere manier is om over links achteruit te draaien. De chauffeur heeft dan in zijn linkerbuitenspiegel en eventueel via de zijruit goed zicht op de achterkant van de oplegger. De projectontwikkelaar BUN en de gemeente Apeldoorn onderkennen dit probleem. De voorgestelde oplossing is het “protocol bevoorrading” zoals in het ontwerp in bijlage 15 opgenomen. Wij zien dit protocol als volstrekt onvoldoende om veilig manoeuvreren te
waarborgen, en wel om de volgende redenen:

Al onder punt 1 gaat het mis; er kan in de Handelstraat geen vrachtauto worden stilgezet zonder dat dit het verkeer hindert: daarvoor is de straat simpelweg te smal. Zodra een vrachtauto daar gaat staan, zullen fietsers en auto’s proberen om er omheen te komen om naar het parkeerterrein te gaan, of om verder de wijk in te rijden. Dit is juist ook een reden om ervoor de zorgen dat een chauffeur zo lang mogelijk het volledig overzicht heeft. Vervolgens wordt gesproken over “de medewerker”. Deze medewerker moet dan wel een opleiding hebben gehad om op de openbare weg het verkeer te regelen. Deze medewerker kan onmogelijk aan twee kanten van de vrachtwagen tegelijk het verkeer regelen en oogcontact houden met de chauffeur om de vrachtauto te begeleiden. Deze zal daardoor
voor een groot deel “blind” achteruit rijden. Al met al een ‘’houtje-touwtje-oplossing’’.

2. Onvoldoende parkeercapaciteit.
De parkeernorm van de gemeente Apeldoorn is duidelijk: 6 plaatsen per 100m2 BVO. Bij die normen is geen onderscheid gemaakt tussen kleine of grote supermarkten, noch is er een bandbreedte of correctiefactor (zoals bijvoorbeeld wel met woningen het geval is). De norm is helder, het benodigde aantal plaatsen is 174 en het nu voorgestelde aantal van 140 is dus onvoldoende. Wanneer de parkeernorm die de gemeente Apeldoorn hanteert, aangepast moet worden, lijkt het ons dat dit eerst met de juiste procedure moet worden geregeld. De manier waarop nu in één alinea de parkeercapaciteit wordt weggemoffeld lijkt ons erg op toerekenen naar een ter plaatse mogelijk maximum resultaat.

Inhoudelijk ontbreekt de onderbouwing en de tekst zelf lijkt niet consistent; er wordt gesproken over onderzijde van de bandbreedte (rapport Grontmij, bijlage 12 van het ontwerp)tussen minimaal en gemiddeld. En vervolgens wordt toch uitgegaan van minimaal 134 plaatsen, wat volgens CROW dan weer het maximum is. Nogal tegenstrijdig allemaal. Om verkeers- en parkeerproblemen in naburige straten te voorkomen pleiten wij er voor om een deel van de parkeerbehoefte ondergronds op te lossen.

3. Verstening.
Wij constateren dat op dit moment het binnenterrein heel groen is. Niet alleen door de HUP en de speeltuin, maar juist ook door grote bomen. Misschien zijn deze bomen dan wel niet heel bijzonder, maar wij betreuren dat hier een ten behoeve van parkeerplaatsen volwassen bomen moeten verdwijnen. Er zijn al meer plaatsen in onze wijk waar door de komst van winkels en supermarkten groen is verdwenen en een steenvlakte is ontstaan. Aangezien er naar onze mening toch al een betere oplossing voor parkeren zal moeten worden gezocht (zie punt 2) zouden wij graag zien dat meer volwassen bomen kunnen blijven staan, dan wel meer grote bomen geplant worden in de nieuwe situatie.

Aanvullende opmerking
Op de situatietekening staan cirkels die bomen moeten voorstellen. Het betreft nieuwe of bestaande bomen. Op de manier waarop de bomen ingetekend zijn, hebben de bomen een hele slechte leefomgeving. Om de leefomgeving van de bomen te verbeteren, zal de oppervlakte voor parkeren en daarmee het aantal mogelijke bovengrondse parkeerplaatsen verder verminderen en de parkeersituatie bovengronds nog ongunstiger worden.

4. Milieu-eiland ontbreekt op tekening
Wij vinden dat aan de klanten gelegenheid moet worden gegeven om gebruikt verpakkingsmateriaal e.d. op een milieuvriendelijke wijze op of nabij de plaats waar het gekocht is, in te leveren. Daarnaast vinden wij dat de plaats van die gelegenheid op tekening moet worden aangegeven.

5. Bezwaren van nabije bewoners
Wij hebben kennis genomen van bezwaren van een nabije groep bewoners. Wij delen hun zorgen voor wat betreft geluid, hoeveelheid verkeer, parkeercapaciteit en afname van kwaliteit van groenvoorzieningen. Wij benoemen hiervoor de volgende zienswijzen:

Geluidsoverlast verminderen
Een deel van de overlast kan worden voorkomen door een grotendeels verdiepte aanleg van het parkeerterrein en de toepassing van verharding waarover rijdende winkelwagentjes zo min mogelijk geluid maken, ook als dit niet wettelijk is vereist. Kortom wij dringen aan op verdiept aangelegde verharding die geluid van winkelwagentjes beperkt.

Visuele overlast beperken
Wij pleiten ervoor de groenvoorzieningen tussen het parkeerterrein en het doodlopende gedeelte van de Sprengenweg in overleg met aanwonenden zodanig te optimaliseren opdat visuele en andere overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Omgeving schoonhouden
De eigenaren en gebruikers van het boodschappencentrum zorgen tijdens openstellingdagen minimaal 2 maal voor het schoonhouden van de omgeving rondom het gebouw van het boodschappencentrum en het parkeerterrein. Hiervoor bij niet-naleving sancties opnemen in de op te stellen overeenkomst met BUN-Holding.

Openstelling geen 7 dagen per week
Wij vinden een openstelling van 7 dagen in de week teveel voor de buurt. Daarom dringen wij aan dat maximaal 6 dagen per week winkelopenstelling wordt toegestaan.

Tenslotte
Het bestuur van de wijkraad Brink & Orden waardeert dat belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken werden bij de ontwikkeling van de supermarkt op deze locatie. Over de wenselijkheid van
een supermarkt op deze plek hebben wij nog steeds onze twijfels. Als enig voordeel zien wij dat de structuur van supermarkten e.d. fijnmaziger wordt, waardoor meer klanten op loopafstand
boodschappen kunnen doen. Over de uitvoering maken wij ons op enkele punten toch echt grote zorgen. Vooral met betrekking tot veiligheid, de te verwachten problemen met een tekort aan parkeerplaatsen, de mate van overlast en het verstenen van de openbare ruimte hopen wij dat de plannen worden aangepast. Het proces om te komen tot een buurtboodschappencentrum is ontstaan in een periode dat er geen andere nuttige bestemming aan het Westpoint kon worden gegeven. Tijden veranderen. De woningcontingenten gaan vast en zeker verhoogd worden, de woningmarkt trekt weer aan, de hypotheekrente is historisch laag en de onzekerheid over aanwending van zorggelden is sterk verminderd. Nu zijn er veel betere kansen voor een gebouw met woningen. En zo’n gebouw kan op een breed draagvlak rekenen. Genoeg redenen voor een heroverweging. Daarom dringen wij aan op een heroverweging voor het Westpoint. Naar onze mening is een passend woongebouw een passend alternatief.
Indien -om wat voor reden dan ook- de huidige voorliggende of andere plannen geen doorgang kunnen vinden, hopen wij dat de overheid snel geld vrij gaat maken voor de sloop van het Westpoint-gebouw en de aanleg van een (tijdelijk) parkje. Wij waarderen dat de voorliggende procedure ná de zomervakantie in gang is gezet, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te reageren. Anderzijds zijn wij niet gecharmeerd van de coördinatieregeling als instrument om procedures te stroomlijnen. Ons inziens gaat dit ten koste van
de zorgvuldigheid en duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Brink & Orden:
Postbus 2327
7301 EA Apeldoorn
Email: wijkraad@brinkenorden.nl

 

Bericht 25 september 2015
Overeenkomst “Westpoint” afgerond2015-09-23 (34) Impressie AH vanaf Vosselmanstraat

Afronden koopovereenkomst
De curator, belast met de afwikkeling van het faillissement van de Westermeijer groep, en Bun Projectontwikkeling hebben de koopovereenkomst voor de Westpoint-locatie afgerond. De curator is positief gestemd over de plannen van Bun Projectonwikkeling voor een boodschappencentrum. Nadat diverse eerdere plannen voor woningen, maar ook voor een hotel, onhaalbaar bleken, beschouwt de curator het plan van Bun als het enige realistische en haalbare plan voor het voormalige belastingkantoor.

Asbest sanering
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit. Op de bovenste verdieping is door vernielingen op beperkte schaal asbest vrijgekomen. Om verdere verspreiding binnen het gebouw te voorkomen is dit asbest afgelopen week alvast opgeruimd. Omwonenden zijn daarover vooraf geïnformeerd.

Omgevingsvergunning
Nadat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar goedkeuring heeft gegeven heeft op het bouwplan voor Westpoint, zijn op 17 september jl. het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling in procedure gegaan. Bun wil iedereen de gelegenheid geven om kennis te nemen van de plannen. Daarom is ervoor gekozen om de procedures pas na de zomervakantie te starten. Gezien de eerdere positieve reacties van omwonenden en de directe omgeving op de plannen verwacht Bun dat deze procedures voorspoedig zullen verlopen. Wanneer het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk worden, kan worden gestart met de totale sloop van het kantoorgebouw.

Boodschappencentrum versterkt bestaande winkels
Bun is voornemens om een boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt, dagwinkels en bijbehorend parkeerterrein te realiseren. Het centrum sluit aan op de bestaande winkels aan de Sprengenweg, waarmee de gezamenlijke aantrekkingskracht als winkelgebied versterkt wordt. Bij de planvorming is veel zorg besteed aan een goede aansluiting op de omliggende bebouwing en het naastgelegen Beekpark. De sloop van het kantoor en de bouw van het nieuwe centrum zullen positief bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Bericht 25 april 2015
Informatiebijeenkomst bouw Albert Heijn op de plek van het Westpoint gebouw

Op dinsdagavond, 21 april 2015, was er weer informatiebijeenkomst over mogelijke bouw van een Albert Heijn filiaal op de plek van het Westpoint gebouw.

Namens onze wijkraad waren aanwezig: Bert Vierhout (voorzitter Bouwen & Wonen), Jolante van Oostrum (commissie Bouwen & Wonen) en Kor Flokstra (commissie Verkeer)

Korte samenvatting van deze bijeenkomst:
1. Bun en gemeente hebben naar aanleiding van eerdere opmerkingen het plan enigszins verbeterd. Zie binnenkort de presentatie.
2. Binnenkort wordt groen weggehaald ter bevordering sociale veiligheid.
3. Er bivakkeren nog steeds ongenode hotelgasten die de asbesthoudende boel binnen slopen. Dit is minder gezond en ook redelijk gevaarlijk. Daarom wordt het gebouw binnenkort van asbest ontdaan.
4. In de komende zomer wanneer er weinig gas wordt gebruikt, wordt het gasreduceerstation ontmanteld.
5. Er komen geen weekmarkten en dergelijke op het parkeerterrein.
6. Het nu voorliggende plan voorziet in inpandig laden en lossen. Op de dezelfde wijze als Dekamarkt op het Orderplein. Hiermee minder geluidsoverlast voor buurt. Kor was kritisch over de (on)veiligheid bij het achteruit rijden van de te lossen vrachtwagen naar de inpandige losplaats. Bun antwoordde dat de vrachtauto zonodig ondersteuning krijgt uit de supermarkt bij het achteruitrijden. Kor stelde voor om het gehele gebouw in westelijke richting op te schuiven. Daarbij een deel van het parkeren verplaatsen naar de W. Druckerstraat. De gemeente en Bun zullen de situatie aandachtig bekijken. We horen nog.
7. Jolante was kritisch over de gedachte ”goudkleurige en geprofileerde” aluminium gevelbeplating aan het nieuwe gebouw. Jolante dacht zelf aan metselwerk in combinatie met hout. In mei wordt het plan in de CRK behandeld. Jolante is voornemens daar heen te gaan.

Verdere procedure en planning

a. Binnenkort besluit gemeente voor toepassing van de zogenaamde coördinatieregeling. Daarover zo meer.
b. In juni publicatie ontwerp bestemmingplan, omgevingsvergunning en onttrekking stukje weg aan het openbare verkeer in één keer conform de coördinatieregeling. Dan kunnen zienswijzen worden ingediend.
c. Gemeentelijke besluiten november 2015
d. Sloop oude Westpoint voorjaar 2016 na goedkeuring bestemmingsplan
e. Start bouw winkels zomer 2016
f. Winkels open medio 2017

Na c. kunnen er bezwaren worden ingediend bij de Raad van State. Indien de coördinatieregeling van kracht is moet de Raad van State van State binnen een half jaar besluiten. Door bezwaren kan de planning van c. d. en e. dan opschuiven met in principe max. een half jaar. Het voordeel van de coördinatieregeling is een kortere en ook heldere procedure.

Bericht 19 februari 2015
Standpunt wijkraad ten aanzien van het Westpoint gebouw

De wijkraad is verdeeld over de nieuwbouw van winkels door Bun-projectontwikkeling ter plaatse van het Westpointgebouw.

Er tekent zich weliswaar binnen de wijkraad een meerderheid af voor de voorliggende plannen van Bun.

Dat neemt niet weg dat er zorgen bij de wijkraad zijn. Die zorgen zijn:

1. Gaat het wel goed bij de naburige winkels aan de Asselsestraat ? We blijven bezorgd ondanks de niet zo pessimistische geluiden in de rapporten.
2. In het belang van het verkeer op de achterliggende woonstraten (zogenaamd verblijfsgebied) moet er gezorgd worden voor een vlotte verkeersafwikkeling op de aansluiting Vosselmanstraat-Handelstaat.
3. Hoe ziet er de winkelbehoefte er b.v in 2020 uit ? Heeft de gemeente en/of Bun een visie waarbij er nog meer via internet wordt besteld en het gebouw een nuttige bestemming kan houden.
4. Er zijn twijfels of de stedenbouwkundige en architectonische invulling optimaal zijn. Daarom ons voorstel om enkele maanden –vooral niet te lang- in overleg met de huidige eigenaar van het Westpoint tijd te nemen om partijen (eventueel ook Bun) kans te geven om met serieuze varianten te komen.

Als er geen serieuze varianten meer komen dan zeer snel een besluit te nemen om vol gas door te gaan met het voorliggende plan. Het heeft immers al lang genoeg geduurd.

Bericht 18 februari 2015
BUN presenteert plannen boodschappencentrum Westpoint

Afgelopen maandag heeft Bun tijdens een informatie avond haar plannen voor de herontwikkeling van
de Westpoint-locatie aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn gepresenteerd aan een breed publiek. Bun
is voornemens op de plaats van het leegstaande voormalige belastingkantoor een
boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt en dagwinkels te realiseren.
De plannen werden tijdens de informatieavond over het algemeen erg positief ontvangen door de
aanwezigen. De reacties zal Bun meenemen in de verdere planvorming
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in
het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit.
Om een goede invulling aan deze locatie te kunnen geven heeft Bun het plan opgevat om een
ontmoetingsplek in de vorm van een boodschappencentrum te maken, waarbij extra aandacht besteed
zal worden aan een sociaal veilige omgeving. Bun zal het pand langjarig in eigendom houden en de
full-servicesupermarkt zelf exploiteren, zodat zij voor langere termijn betrokken blijft bij Apeldoorn.

De voormalige Rijksbouwmeester Jo Coenen is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe
gebouw. Jo Coenen heeft veel aandacht besteed aan de inpassing van het boodschappencentrum in
een groene omgeving. Daarnaast is gelet op de juiste positionering van de entrees van de winkels ten
opzichte van het parkeerterrein en het park. In de winkel ervaart de consument de ruime vrije hoogte
en het uitzicht via de grote raampartijen naar onder andere het park.

Het pand krijgt een duurzaam karakter. Zo worden de winkels voorzien van een met mos-sedum
begroeid dak, wordt de warmte van de koelingen in de supermarkt hergebruikt en krijgen de winkels
en het parkeerterrein LED-verlichting. Het gebouw en het parkeerterrein zullen worden omzoomd door
bomen en hagen en daar waar mogelijk worden bestaande bomen gehandhaafd.

Het boodschappencentrum draagt, gezien de ligging ten opzichte van het hoofdwinkelcentrum, bij aan
de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Consumenten kunnen namelijk op eenvoudige wijze een
bezoek aan de binnenstad combineren met het doen van de dagelijkse boodschappen. De supermarkt
zal een zodanige omvang krijgen dat de winkel ruim van opzet is en de consument de keuze heeft uit
een breed assortiment. De dagwinkels zullen een aanvulling zijn op de supermarkt en op de winkels die
al gevestigd zijn aan de Badhuisweg.

Bun verwacht medio 2015 te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure.

Bericht 20 januari 2015
Overleg “Herontwikkeling locatie Westpoint”
Bouwhuiscafé 17 februari 2015, 20.00 UUR, ACEC GEBOUW, ROGGESTRAAT 44, APELDOORN

Thema: Herontwikkeling locatie Westpoint: snel cash of lange termijnoplossing?

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert een openbaar debat over het voorstel van het college om het voormalig stadskantoorgebouw aan de Vosselmanstraat te slopen en nieuwbouw te realiseren voor een AH supermarkt met een aantal dagwinkels.

Deze ontwikkeling is in strijd met de door de gemeenteraad vastgestelde detailhandelsvisie.

Immers in de directe nabijheid, op 10 minuten loopafstand, bevindt zich om de hoek in de Asselsestraat een Boni supermarkt. Bovendien staat er – eveneens op 10 minuten loopafstand – in de Nieuwstraat naast het van Kinsbergen café in het vernieuwde appartementencomplex Le Garage al meer dan drie jaar 1400 m2 winkelruimte leeg!

Als onafhankelijk centrum wil Bouwhuis verkennen welke alternatieven er mogelijk zijn, waarbij het gebouw niet gesloopt hoeft te worden en er stedenbouwkundig een toegevoegde waarde gaat ontstaan.

Bouwhuis heeft architect Lars Courage bereid gevonden met een ontwerpvoorstel te komen dat aansluit op interessante landelijke marktontwikkelingen.

Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van deze ontwikkeling nodigt Bouwhuis graag uit aanwezig te zijn.

Datum: dinsdag 17 februari 2015
Locatie: ACECgebouw
Tijd: 20.00 uur
Toegang: gratis

Bericht 13 januari 2015
Herontwikkeling Westpoint

Bericht 1 mei 2014
Dit voormalige Stadskantoor aan de Vosselmanstraat staat reeds jaren leeg. De leegstand trekt ongewenste zaken aan, heeft een negatieve impact op de omgeving en geeft overlast voor de buurt. De wijkraad ziet graag een steviger regierol voor de gemeente bij de herontwikkeling van dit gebouw c.q. deze locatie.