Wijkraad Brink & Orden


Nieuwsbrief juni - juli 2016


Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl
 

Wandelroutes Apeldoorn te Voet geopend

Op 28 mei zijn de al eerder aangekondigde 10 nieuwe wandelroutes officieel geopend. Na officiële toespraken werd een nieuw bord (foto nieuw bord zie bijlage) onthuld op het station van Apeldoorn. Vervolgens was er gezellige wandelinformatiemarkt met deelname van o.a NIVON, Wandelnet, KNNV, IVN en de Gemeente Apeldoorn. Daarnaast kon het publiek deelnemen aan begeleide wandeltochten over delen van de 10 routes.


De routes sluiten aan op bestaande wandelroutes, zoals de langeafstandspaden Marskramerpad en het Maarten van Rossumpad, het Veluwe Zwerfpad, lokale ommetjes en Klompenpaden. Zo ontstaan vele nieuwe wandelmogelijkheden en kan de wandelaar zijn eigen rondwandeling samenstellen. De routes zijn tussen de vijf en vijftien kilometer lang. Ze zijn in beide richtingen gemarkeerd zodat je zowel de stad uit als in kunt wandelen. Alle routes beginnen en eindige bij een OV-halte.

Twee van de routes lopen door Orden:

“Berg en Bos-route”: Apeldoorn Station – Berg en Bos – Amerfoortseweg Echoput. 8 km. Aansluiting op Maarten van Rossumpad en Veluwe Zwerfpad. 
Route via Amaliapark-TIMA gebouw-Sprengenpark-Sprengenvallei-Apenheul-Park Berg&Bos-Kroondomeinen Hoog Soeren-Echoput. Op de afbeelding de route in Orden

“Sprengenroute Orden”: Apeldoorn Station – Orden – Orderbos – Europaweg (Ugchelen). 9 km. Aansluiting op Maarten Van Rossumpad. 
Route via Centraal Beheer-De Grift(Orderbosroute Grift zie bijlage)-Koningslijn-Driehuizerspreng-Orderbeek-Waterbronpark-Orderbos-Willemsbos-Schoolbeek-Hoog Buurloseweg. Op de afbeelding de route in Orden.Voor de markering van deze twee routes moesten ca 60 !! paaltjes geplaatst worden. Bij de Orderbosroute werd een professionele gatenboor gebruikt (Orderbosroute gaten boren zie bijlage). Alle routes zijn te vinden op: www.Apeldoorntevoet.nl

Aanleg driehuizerspreng langs PWA-laan gestart.

In het voorjaar waren reeds alle populieren verwijderd bij het Cortenbosch college. In juni is nu gestart met het omleggen van het fietspad en voetpad. Aansluitend zal het de sleuf voor het nieuwe tracé worden uitgegraven inclusief de aansluiting op de Grift ter hoogte van de Waterloseweg. Rondom de spreng zullen weer veel nieuwe boompjes geplant worden. Wilde bloemenpracht naast Spart Luce twee jaar geleden is op verzoek van bewoners en in overleg tussen wijkraad en de gemeente een onooglijk kaal grasland omgetoverd in een prachtige bloemenzee. Ook dit jaar weer.


Hondenpoepzakje verplicht

Hoogstwaarschijnlijk bent u vanaf 1 juni 2016 verplicht om een hondenpoepzakje bij u te hebben als u uw hond gaat uitlaten in de bebouwde kom. De gemeente Apeldoorn start 21 mei de campagne "no shit". De bewoners worden geïnformeerd over de nieuwe maatregel en gewezen op de verplichting een hondenpoepzakje bij zich te hebben bij het uitlaten van de hond. Een kleine moeite en het voorkomt veel narigheid en viezigheid. 


Stand van zaken Willem II kazerne

De naaste bewoners van de WIII waren onlangs te gast op de kazerne. Ook uw wijkraad was hiervoor uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was om ons op de hoogte te houden van de stand van zaken inzake de renovatie/nieuwbouw.

Via de onderstaande link treft u de nieuwsbrief aan, met daarin zowel oude als nieuwe foto’s.

Nieuwsbrief Willem III kazerne
 

Ontwikkeling supermarkt op Westpoint locatie

Nu de stofwolken zijn gaan liggen is het tijd om terug te kijken op de ontwikkeling van een supermarkt op de plek van het Westpoint gebouw. Dit initiatief wordt nu niet uitgevoerd, en als wijkraad Brink en Orden hebben wij daar gemengde gevoelens bij.


Westpoint

Het begin

Het is duidelijk dat het leegstaande pand al jaren een verloederde aanblik geeft en allerlei soorten overlast aantrekt. En hoewel er enkele initiatieven zijn geweest om het gebouw te ontwikkelen of tijdelijk te gebruiken, is daar de afgelopen jaren niets van terecht gekomen.

Begin 2015 komt dan ontwikkelaar en uitbater van AH supermarkten BUN in beeld: zij willen het pand kopen, slopen en er een supermarkt bouwen en exploiteren. Dit bericht leidt in eerste instantie tot blijdschap, want het hoofdpijndossier lijkt een einde te krijgen. De signalen die de wijkraad vervolgens krijgt zijn heel verschillend: er zijn bewoners die juichen maar ook omwonenden die vrezen dat de ontwikkeling van een supermarkt voor veel overlast (o.a. herrie en zwerfvuil, extra verkeer, minder groen) gaat zorgen. Omdat wij als wijkraad willen opkomen voor ALLE wijkbewoners, kunnen we dus geen standpunt innemen voor of tegen de ontwikkeling van een supermarkt. En wij zouden het heel jammer vinden wanneer de supermarkten en dus de lokale winkelcentra in de problemen zouden komen door nieuwe ontwikkelingen, juist nu er net geïnvesteerd is, en we vooral heel trots zijn op het nieuwe winkelcentrum Orden.

Kritiek

Wel hadden we kritiek op enkele praktische punten van het plan van BUN. Al bij de eerste presentatie gaf Kor Flokstra van de verkeerscommissie aan dat de bevoorrading niet goed was uitgewerkt: de voorgestelde manier van manoeuvreren is ronduit gevaarlijk. Daarnaast maakten we ons zorgen over het aantal parkeerplaatsen en het verdwijnen van groen. De Stentor heeft de zorgen van Kor goed opgepikt (21 mei 2015). Naar aanleiding van deze publicatie is er nog een bijeenkomst geweest met BUN, een bewonersvertegenwoordiger en een ambtenaar van de gemeente Apeldoorn en de verkeerscommissie van de wijkraad. Hier gaf de ontwikkelaar aan dat er wel is gekeken naar veiliger alternatieven voor de bevoorrading, maar dat zij niet bereid waren om hier extra geld aan uit te geven. Het door hen gepresenteerde alternatief was een “bevoorradingsprotocol”. Hierin staat beschreven dat als de vrachtwagen zich meldt bij de supermarkt, er een medewerker een veiligheidshesje aantrekt en naar buiten gaat om de vrachtwagen te helpen manoeuvreren. Dit was al besproken met de verkeerskundige van de gemeente en die vond dat prima. Wij vonden dit echter volstrekt onvoldoende.Het hele voorstel is vervolgens na de vakantie gepresenteerd, zodat iedereen in de gelegenheid was om te reageren. Ook de wijkraad heeft in oktober een uitgebreide zienswijze ingediend (deze is terug te vinden op de website van de wijkraad). In februari kwam de reactie van de gemeente. Helaas werd niet tegemoetgekomen aan onze bezwaren en zorgen. En dat is jammer, want op deze manier werd de wijkraad Brink en Orden alsnog “gedwongen” om zich aan te sluiten bij de bezwaarmakers. Terwijl de wijkraad verder niet tegen deze ontwikkeling was.

Bezwaar

Dit hebben we tijdens de Politieke Markt van 24 maart ook proberen duidelijk te maken. Onze argumenten zijn door de partijen van de gemeenteraad serieus genomen. Uit de verdere beraadslagingen bleek dat onze bezwaren en zorgen in elk geval zijn gehoord, en door enkele partijen ook weer zijn verwoord in hun eigen argumentatie. Wat dat betreft is dit proces een mooi voorbeeld dat niet alles vanuit de overheid voorgekookt wordt en geslikt moet worden. Er is daadwerkelijk een democratisch proces om besluiten te nemen. En dat is een geruststellende gedachte. 

Op 12 mei is dan uiteindelijke het besluit genomen door de gemeenteraad om geen goedkeuring te geven aan het collegevoorstel om een supermarkt te realiseren op de Westpoint locatie.Hoe nu verder?

We betreuren dat de procedure zo gelopen is, want ook wij zien graag een goede ontwikkeling op deze plek. Wel is duidelijk geworden dat er beweging is op de markt. Zowel bij de eigenaar van het pand, als bij ontwikkelaars. De markt voor woningen lijkt in elk geval aan te trekken, en ook tijdens de behandeling van dit collegevoorstel bleek er op dit moment een ontwikkelaar met interesse te zijn. We hopen dat er nu toch snel resultaat kan worden geboekt. 

Maar ook bij nieuwe initiatieven zullen we opbouwend kritisch zijn, zodat er niet nieuwe overlast wordt gecreëerd.


De Kleiberg

Het COA heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de eventuele vestiging van een nevenlocatie voor een AZC op de Kleiberg. We verwachten dat de uitkomst van dit onderzoek en het besluit van het College binnen korte termijn bekend gemaakt zullen worden. De Wijkraad heeft een brief uitgedaan naar het College waarin het met klem adviseert bij de eventuele vestiging van een nevenlocatie op deze plek, een maximum van 200 personen aan te houden. Ook geeft zij de voorkeur aan gezinnen. De integratie van asielzoekers is een belangrijke zaak en zal naar het idee van de Wijkraad bevorderd kunnen worden door wederzijdse acceptatie. Deze acceptatie zal groter zijn als er sprake is van een kleinschalige nevenvestiging.
 

Maak je buurt

Bent u benieuwd naar de activiteiten van vrijwilligers op het gebied van een schone en groene wijk? Kijkt u dan eens op de site www.apeldoorn.nl/maakjebuurt. U ziet op de “maak je buurt”-kaart alle initiatieven van bewoners die de openbare ruimte groener en schoner maken. In onze wijk zijn dat bijvoorbeeld de moestuinen, de groepen die zwerfvuil opruimen, bewoners die beplanting van de gemeente krijgen om de buurt wat kleurrijker te maken. Wellicht ziet u in andere wijken mooie initiatieven die ook iets voor uw buurt zouden kunnen zijn. Of wilt u zich graag aansluiten bij een groep, die het zwerfvuil opruimt? (Zij zijn blij met reacties als “goed gedaan hoor!”, maar nóg blijer als u daadwerkelijk meehelpt) Natuurlijk zijn er wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet het een idee zijn dat voor iedereen is en breed gedragen wordt door de bewoners. Neemt u contact op met de wijkbeheerder of met de wijkraad als u een mooi idee hebt. wijkraad@brinkenorden.nl
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*