Wijkraad Brink & Orden


Nieuwsbrief februari 2017


Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl

 

Algemene Vergadering op woensdag 12 april 2017

Locatie: Mandala, Sportlaan 2,  Apeldoorn
Inloop vanaf 19.30 uur

1.    Om 20.00 uur opening door de interim-voorzitter
2.    Mededelingen van de voorzitter
3.    Ingekomen stukken van het secretariaat
4.    Goedkeuren notulen AV van oktober 2016
5.    Financieel verslag over 2016 door de penningmeester

 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissieleden
6.    Bestuurswijzigingen
7.    Verslag van de commissies
Pauze
8.    De Vereniging Oud Apeldoorn geeft een presentatie over hun activiteiten en toont foto’s van oud Apeldoorn.  Ook van ons wijkgebied.  Er wordt een leuke quiz aan gekoppeld.
9.    Beantwoorden ingeleverde vragenbriefjes.
10.  Afsluiting om uiterlijk 22.00 uur,
Gelegenheid om met een drankje en een hapje na te praten. 
 

Vervoer gevaarlijke stoffen per trein

Eén van de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein is de spoorlijn tussen Amersfoort en Deventer die door diverse wijken in Apeldoorn loopt.
Het is van groot belang dat we goed geïnformeerd zijn over dit vervoer, want dergelijk vervoer kent risico’s, 
 
In Nederland wordt ongeveer 2% van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in ketelwagens met de trein vervoerd. De routes die daarvoor gebruikt mogen worden staan in de wet Basisnet. Prorail regelt het vervoer voor heel Nederland, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenten hebben daar geen invloed op. Zij krijgen pas achteraf informatie over de vervoerde aantallen ketelwagens en de inhoud ervan.
 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent risico’s. Als er tijdens het vervoer iets misgaat, kan er een explosie plaatsvinden, brand uitbreken of een gifwolk ontsnappen. Het vervoer is gebonden aan strenge regels om die risico’s zo klein mogelijk te houden.
 
De kans dat een iemand overlijdt als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen mag niet groter zijn dan 1 op de 1 miljoen per jaar. Ter vergelijking: de kans dat iemand tijdens het autorijden omkomt is 1 op de 5.700 per jaar en de kans dat iemand als passagier omkomt bij een vliegtuigongeval is 1 op de 814.000 per jaar. Een onafhankelijk bedrijf rekent één keer per jaar voor heel Nederland uit of de maximale risico’s overschreden zijn. In Nederland gelden de veiligheidseisen die in Europees verband afgesproken zijn. Nederland heeft extra, nog strengere eisen gesteld.
 
Mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch iets gebeuren, dan weten hulpverleners als politie, brandweer en de ambulancezorg goed wat zij moeten doen. ProRail weet wat er in de ketelwagens zit en geeft dat bij een ongeval direct aan de hulpverleningsinstanties in onze regio door.

De stand van zaken in Apeldoorn

Het komt voor dat ProRail toestemming geeft om over een route te rijden, terwijl het maximum toegestane aantal ketelwagens in dat jaar al is bereikt.
 
In 2015 is in Apeldoorn het maximaal aantal ketelwagens fors overschreden. Het ministerie geeft als één van de redenen aan, dat de Betuweroute niet of maar gedeeltelijk gebruikt kon worden. Dit komt doordat er op het aansluitende traject in Duitsland een extra spoor wordt aangelegd. Hierdoor moesten er treinen met gevaarlijke stoffen onder andere via Apeldoorn omgeleid worden.
 
In 2016 stuurde de gemeente samen met andere gemeenten uit Oost-Nederland een brief naar de minister, waarin zij aangaven dat zij zich  zorgen maakten over de overschrijding.
 
In oktober 2016 lichtte de staatssecretaris op het stadhuis in Apeldoorn in een persoonlijk gesprek met een aantal gemeenten een aantal maatregelen toe. Deze informatie staat ook in de brief die zij op 3 oktober naar de Tweede Kamer stuurde. De belangrijkste maatregelen zijn:
 • De staatssecretaris verwacht eind 2016 een overeenkomst te kunnen sluiten waarmee het resterende chloorvervoer van AkzoNobel in Nederland per spoor tot het verleden zal gaan
  behoren.
 • Sinds december 2015 rijdt een trein die brandbaar gas vervoerde tussen Geleen en Tsjechië niet meer structureel via de route door Apeldoorn. In 2015 waren dit 1450 wagens;
 • Er wordt in verband met de omleidingsroutes voortaan elk kwartaal (in plaats van één keer per jaar) berekend of de maximale toegestane risico’s overschreden zijn;
 • De minister probeert andere afspraken te maken met Duitsland, zodat de Duitse spoorwegen zoveel mogelijk ketelwagens met gevaarlijke stoffen van de Betuweroute bij de grensovergang overnemen.
 
De gegevens van het laatste kwartaal 2016 zijn op het moment van schrijven van dit artikel nog niet bekend. De verwachting is  dat de maximaal toegestane risico’s opnieuw zijn overschreden. Er zijn namelijk treinen omgeleid, omdat de Betuweroute in 2016 maar gedeeltelijk gebruikt kon worden.
 
Ook in 2017 en de daaropvolgende jaren zullen er door de werkzaamheden in Duitsland perioden zijn, waarin de Betuweroute niet volledig gebruikt kan worden. Dit kan betekenen dat er opnieuw extra treinen door Apeldoorn geleid worden. De planning van de werkzaamheden in 2017 is op het moment van schrijven van dit artikel niet bekend.
 
Samenvattend:  er  is nog steeds sprake is van meer vervoer van gevaarlijke stoffen dan afgesproken. Ook al heeft de gemeente geen invloed op het vervoer van gevaarlijke stoffen, zij volgt nauwgezet de ontwikkeling in het vervoer en blijft het Rijk aanspreken op de afspraken in de wet Basisnet.  
De wijkraad heeft regelmatig contact met de gemeente over verdere ontwikkelingen. Actuele informatie kunt u vinden op onze website of in de digitale nieuwsbrief.

Hebt u nog vragen?
De bovenstaande informatie staat tevens op www.apeldoorn.nl. Hier vindt u ook:
 • de kwartaalcijfers (de vervoerde aantallen);
 • het rapport waarin de berekende risico’s vergeleken zijn met de maximale toegestane risico’s;
 • de omleidingsplanning Betuweroute;
 • brieven van de gemeente aan het ministerie;
 • brieven van het ministerie;
 • persberichten van ProRail. 
Hebt u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Prorail Publiekscontacten via 0800 - 776 72 45 (gratis) of via www.prorail.nl .
 

Helikopters trainen bij duisternis

Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Personeel van het Defensie Helikopter Commando, locatie vliegbasis Gilze-Rijen oefent onder andere het vliegen bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32. De helikopterbemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen en Vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland.

Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

Herstelperiode
Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Nederlandse helikopters en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig gecombineerd met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Informatie ontheffing en klachten:

De verleende ontheffing en meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘documenten’/ 'downloads’, of NOS teletekst pagina 766.
De beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant, zie MLA/019/2017 op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.
Bezwaar tegen het verlenen van deze ontheffing kan binnen zes weken worden ingediend, zie de ontheffing voor meer informatie. Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder.

Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sectie Communicatie van het Defensie Helikopter Commando, tel 0161-296100 (met inspreek mogelijkheid) of 0161-296101.
 

Herinrichting Driehuizerweg

De gemeente Apeldoorn heeft een aantal magere jaren gekend, en daardoor maar heel gering geld kunnen uitgeven. Onder andere wat onderhoudswerkzaamheden zijn blijven liggen. Nu de gemeentelijke financiën weer wat meer op orde zijn gekomen, is er ook weer ruimte om achterstallige zaken aan te pakken. Eind 2013 is het Herstelplan Wegen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe een het onderhoud van wegen gepland moet worden.
 
Voor onze wijk geldt dat bijvoorbeeld voor de aanpak van slecht wegdek in enkele straten. In het bijzonder de Zanderijweg, de Henri Dunantlaan, de Beatrixlaan ten zuiden van de Asselsestraat en een deel van de Driehuizerweg.
 
In 2015 is een verandering van aanpak afgesproken: waar mogelijk wordt asfalt niet vernieuwd, maar vervangen door klinkers. De voordelen hiervan zijn:
- klinkerbestrating kan waterdoorlatend worden uitgevoerd. Dit draagt bij aan het streven naar het zoveel mogelijk ter plaatse opvangen van regenwater in plaats van het gelijk afvoeren in het riool.
- reparaties aan het wegdek (wortels van bomen die omhoog drukken, vervangen van leidingen) zijn eenvoudiger en goedkoper uit te voeren.
- met het toepassen van klinkers krijg de straat ook veel meer de uitstraling van een 30km weg. Dat zou er dan automatisch toe moeten leiden dat auto’s langzamer gaan rijden. En dat is maar goed ook. Want een van de nadelen van klinkerverharding is veel meer geluid van de banden op de weg. Een ander nadeel is dat de kosten voor aanleg zo’n 40% hoger liggen dan een asfaltlaag. De verwachting is dat op termijn dit verschil verdwijnt omdat klinkers langer meegaan.
 
De plannen voor de Driehuizerweg werden een jaar geleden gepresenteerd aan de wijkraad en de fietsersbond. Ook de bewoners kregen de gelegenheid om opmerkingen en wensen door te geven. In deze straat hebben enkele bewoners het voortouw genomen en zich ingezet om van de gelegenheid gebruik te maken om de straat en de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.
 
Dit heeft geleid tot een ander weg beeld: er wordt straks gebruik gemaakt van “halve” parkeerhavens. Dit is in Apeldoorn nog niet toegepast. Het betekent dat er nu wel een plek komt om te parkeren, maar dat er nog voldoende stoep overblijft om normaal gebruik van te kunnen maken. In de huidige situatie wordt er nog vrij lukraak half of zelf helemaal op de stoep geparkeerd.
 
Ook worden er drempels aangebracht om de snelheid van het verkeer nog wat te remmen.
 
Uiteindelijk is er in samenspraak met bewoners nu een mooi plan uitgekomen. Niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd (er is geen geld voor mooiere lantaarnpalen bijvoorbeeld), maar als het goed is kan de straat hier weer tientallen jaren mee vooruit.
 
Voor wie het precies wil weten: de tekening is te vinden op https://www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden. De verwachting is dat dit voorjaar nog wordt begonnen met de werkzaamheden.

 
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*