Wijkraad Brink & Orden


Nieuwsbrief maart 2018

Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl
 

WhatsApp


Buurtpreventie groep                                               
Om onze wijk/buurt veiliger te maken zijn wij tijdens een bijeenkomst in februari 2018 geïnformeerd over WhatsApp-groepen. De politie, Thor, gemeente, Wijkraad Brink en Orden en Stimenz hadden deze bijeenkomst georganiseerd. Wij hebben de presentatie "1000-ogen" gezien en zijn geïnformeerd over hoe we een WhatsApp groep kunnen opzetten.
 
Wat is Whatsapp?
WhatsApp is een gratis berichtendienst voor smartphonegebruikers. In de app kun je groepen van ongeveer 100 personen vormen, waardoor je op eenvoudige wijze berichten met een grote groep mensen kunt delen. Iedere groep heeft 1 oprichter en meerdere beheerders die leden toevoegen of verwijderen.
 
Waarom is een WhatsApp-groep nodig?
Na een inbraak, diefstal, collectanten/colporteurs zonder vergunning of  een ander incident blijkt vaak dat buurtbewoners wel iets opvallends hebben gezien. Meestal echter denken mensen dat het misschien niets was of durven alleen niets te ondernemen.
De op te zetten WhatsApp-groep is bedoeld om elkaar in onze buurt te informeren over verdachte situaties. Hiermee kunnen we ons gezamenlijk laten zien en mogelijke criminelen belemmeren in het uitvoeren van hun plannen. Op veel plekken blijken WhatsApp groepen heel effectief te zijn.
 
Hoe werkt het?
Voor dit initiatief is in onze wijk is een werkgroep opgezet die de wijk in verschillende buurten heeft opgedeeld. Per buurt wordt een WhatsApp groep ingericht. Iedere WhatsApp-groep bestaat dus uit de aangesloten bewoners van een buurt en de leden van de regiegroep. 
De beheerder heeft vaak ook contact met de betreffende wijkagent over de melding.
 
Wat te doen bij een verdachte situatie  (SAAR) ?
Signaleren
Alarmeren
Appen
Reageer
               
Alarmeer 1-1-2
App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen en om te laten weten dat 1-1-2 gebeld is. (Dit voorkomt een regen van 1-1-2 meldingen)
Reageer - Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de mogelijke crimineel verstoren. Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op zoek is of laat merken dat hij gezien is. Daarnaast kunt u met meerdere personen uit de WhatsApp-groep naar buiten gaan i.p.v. alleen.
 
Spelregels voor deelname aan de WhatsApp groep
 • Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt waar de groep wordt opgericht.
 • Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en opvallende kenmerken kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 
De gemeente liet weten dat ook zij eventuele nieuwe groepen graag wil kennen. Mocht u een nieuwe groep starten laat het dan ook weten aan Mariëlle Kleinheerenbrink van de afdeling Veiligheid van de gemeente m.kleinheerenbrink@apeldoorn.nl
 
Als u de groep aanmeldt op de website https://wabp.nl dan wordt deze geregistreerd en tevens zichtbaar voor iedereen die deze app op zijn smartphone heeft.
 
Mocht u nog een gratis veiligheidsadvies mbt inbraakpreventie van uw woning willen, dan kunt u contact op nemen via Thor@apeldoorn.nl
 
Er een digitale folder die gebruikt kan worden om mensen in uw omgeving te interesseren.
Hiervoor kunt u contact opnemen met wijkraad@brinkenorden.nl of uw buurtregisseur Jan van Eijk,
j.vaneijk@stimenz.nl

 

Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen - AGOVV

De gemeente heeft de volgende informatie gegeven
Vanaf 22 februari 2018 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 8 februari 2018 vastgestelde bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1083-vas1. Het plan betreft een nieuwe, planologische regeling voor sportpark Berg en Bos aan de Laan van Spitsbergen 2 in Apeldoorn, de thuisbasis van voetbalvereniging AGOVV. Het geldende bestemmingsplan voor het sportpark, Apeldoorn-West uit 1994, is verouderd en aan vervanging toe. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele, passende bestemming voor het sportpark en de voorzieningen daarop. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 1. Lawaaisporten zijn uitgezonderd en een definitie voor lawaaisporten is toegevoegd;
 2. Toepassing van versterkt geluid alleen is toegestaan als het gebruik in overeenstemming met de bestemming is;
 3. De archeologische dubbelbestemmingen zijn omgezet, conform het nieuwe, archeologische beleid, in de gebiedsaanduiding ‘overige zone – hoge archeologische verwachtingswaarde, inclusief het daarop aanpassen van de definities in de artikelen 1 en 2 van de planregels;
 4. De dubbelbestemming Waarde – Beken en Spreken is omgezet in de gebiedsaanduiding ‘overige zone - beken en sprengen’;
 5. In verband met gewijzigde wetgeving, zijn aan de algemene gebruiksregels in artikel 7 en de algemene afwijkingsregels in artikel 10 regels toegevoegd ten aanzien van parkeren;
 6. De plantoelichting is geactualiseerd op gewijzigd beleid en de wijzigingen in de planregels;
 7. Op verzoek van AGOVV wordt het bouwvlak ter plaatse van het clubgebouw iets vergroot, dit leidt niet tot meer bebouwing maar vergroot de flexibiliteit en situering van de gebouwen; tevens worden 2 maataanduidingen opgenomen waarvoor een afwijkende goothoogte van toepassing is nl 6 meter i.p.v. 4 meter waardoor bouwen in 2 bouwlagen mogelijk wordt gemaakt;
 8. Binnen de functieaanduiding Bos binnen de sportbestemming wordt toegevoegd dat de bestaande parkeerplaatsen zijn toegestaan;
 9. In de bestemmingsomschrijving van de bestemming Sport (artikel 4.1) wordt toegevoegd “en de daarbij behorende parkeervoorzieningen en bestaande ontsluitingswegen”;
 10. De parkeernotitie van Goudappel Coffeng van 12 oktober 2017 is in de toelichting verwerkt.
De overige wijzigingen staan beschreven in de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
 
Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht.
Aan de zienswijzen is (gedeeltelijk) tegemoet gekomen door:
 a. de bezoekerscapaciteit te begrenzen;
 b. de bouwhoogte van de lichtmasten terug te brengen van 20 naar 15 meter;
 c. de bedrijfsmatige uitoefening van veldsporten niet toe te staan;
 d. niet sport gerelateerde evenementen niet toe te staan.
Ook door onze wijkraad zijn zienswijzen naar voren gebracht en heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen:
 • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.
Tot en met 5 april 2018 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
 

Spartahof eind februari 2018

De laatste weken zijn kabels en leidingen aangelegd. Op de foto zijn ook al een aantal bouwputten (de rechthoekige kuilen) te zien. Het winterweer van nu zal wellicht vertragend werken op het tempo van de activiteiten.

Ontwerp bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen

De wijkraad heeft een zienswijze bij de gemeente ingediend over het "ontwerp bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen" met de volgende inhoud:

Geachte gemeenteraad,

De wijkraad Brink en Orden heeft van u in goede orde het ontwerp bestemmingsplan ontvangen.
Gaarne geven wij u onze zienswijze. 

Bezwaren tegen afschaffing ‘’twee woningen regel’’
Wij begrijpen dat de huidige ‘’twee woningen regel’’ niet meer voldoet. Echter het geheel afschaffen van die regel kan niet op onze instemming rekenen. Immers het niet hebben van een getalsmatige regeling houdt een groot risico in van vorming van te grote concentraties van een aantal vormen van begeleid wonen. In onze wijk kennen wij buurten waar nu al sprake is van een groot aantal aan personen met een flinke behoefte aan geestelijke verzorging.
Wij willen een  onderscheid maken in:

 • zorgbehoevenden met een fysiek  probleem (vaak ouderdom),
 • probleem psychisch zorgbehoevenden met een ·        
 • zorgbehoevenden die risico geven tot overlast en gevaar.·        

Onze zorg in het kader van deze procedure gaat in het bijzonder uit naar de laatste categorie. Wij vinden het belangrijk dat vooral daarvan geen grote concentraties in een buurt ontstaan. Daarom pleiten wij alsnog voor een getalsmatige beperking van het aantal woningen per woonblok en per verdieping van appartementengebouwen van die categorie bewoners die risico kunnen geven tot overlast en gevaar.
In de wijk Orden zijn al relatief veel sociale huurwoningen, en we mogen ervan uitgaan, dat er met deze regel dus ook evenredig meer woningen beschikbaar zullen komen, wat tot een extra belasting van de wijk kan leiden. 
Tevens zien wij graag dat bij regelgeving opgetreden kan worden bij stelselmatige overlast, zodat rust voor zowel bewoner(s) als omwonenden gewaarborgd wordt.

Telefonische bereikbaarheid in zorgelijke situaties
Wij vinden het belangrijk dat er voor omwonenden  24 uur per dag, 7 dagen per week een telefoonnummer beschikbaar is.

Veiligheid
Om risico voor de betreffende bewoner(s) en omwonenden  in te perken vinden wij het van groot belang dat er geen gastoestellen in de woning aanwezig zijn. De overige aanwezige toestellen moeten zijn voorzien van een deugdelijke beveiliging  tegen oververhitting.

Gaarne zien wij onze zienswijze en uw reacties daarop verwerkt in de zienswijzennota en het bestemmingsplan.

 

Bestemmingsplan Juliana-locatie

De wijkraad De Sprengen heeft met de wijkraad Brink en Orden zienswijzen bij de gemeente ingebracht op het bestemmingsplan voor het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Een deel van de zienswijzen betrof het omgaan met het bestaand groen voorafgaand en tijdens de geplande nieuwbouw. Onlangs heeft de gemeenteraad over het bestemmingsplan vergaderd.
Uw wijkraad heeft nu de indruk dat het maximale is bereikt met betrekking tot de bestaande en nieuw geplande bomen. Naar v
erwacht zal binnenkort de meerderheid in de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan het bestemmingsplan.

De wijkraden hebben tijdens de vergadering van de gemeenteraad nog een voorstel ingediend ter plaatse van de onnodig lijkende grote plak verharding bij de huidige bushalte.
Zie bijgevoegd  plaatje.
Die grote plak verharding is nog afkomstig uit de periode dat er veel bussen stopten bij het toenmalige ziekenhuis en die plak zou nu kleiner gemaakt worden.
Onder meer wethouder Sandman heeft toegezegd serieus naar het voorstel te kijken.
 

Ontwikkelstrategie Apeldoorn West

Begin 2015 is door de gemeente een proces gestart voor de ontwikkeling van de stadsrand Apeldoorn West.
De Westrand van Apeldoorn waar zich verscheidene attracties in of aan de rand van onze wijk bevinden:  De Apenheul, het park Berg & Bos, het Klimbos, Stayokay, voetbalvereniging AGOVV. En natuurlijk het Orderbos zelf en de vele sportvelden. Ook de Julianatoren en Paleis het Loo behoren tot deze Westrand.
De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven op het gebied van recreatie geweest. Sommige hebben het gehaald, sommige niet. Lang niet alle omwonenden en/of natuurliefhebbers zijn blij met uitbreiding van activiteiten in dit deel van Apeldoorn. Bovendien hebben de toeristische stromen gezorgd voor verkeer- en parkeeroverlast.
Reden voor de gemeente om in samenspraak met stakeholders (zoals wijkraden, ondernemers, belangengroepen) een strategie te ontwikkelen die recht doet aan de recreatieve ambities én aan natuurwaarden en woongenot van omwonenden.
De gemeente heeft daartoe een jaar of twee geleden 4 scenario’s ontwikkeld, die (zéér kort samengevat) varieerden van “behoud wat er is en bekijk wat er van daaruit ontwikkeld kan worden” tot “het geheel verplaatsen van alle attracties”.
Gekozen is voor de behoudende variant, waarbij 6 principes leidend zijn: er is sprake van een excellente (toeristische) beleving, de mate van excellentie bepaalt de ruimte, er wordt iets nieuws toegevoegd, er is alleen ruimte voor iets dat binding heeft met de betreffende plek, er is sprake van geven = nemen, het stamkapitaal (woon- en leefklimaat van natuur en mens) wordt versterkt.
Met deze principes wordt bedoeld dat de toerist een topbeleving van aankomst tot vertrek heeft, dat een nieuwe ontwikkeling alleen de ruimte krijgt als deze een nieuwe top-ervaring aanbiedt, dat er van de natuur “genomen”kan worden als er (elders) nieuwe natuur gegeven wordt.
Onze wijkraad heeft op diverse momenten en op diverse manieren aangegeven dat zij kritisch staat tegenover een dergelijke ontwikkeling van de Westrand van Apeldoorn. Enerzijds zien wij het belang om verder te kijken dan het nu of dan de eerste paar jaren en is een middellange termijn visie nodig om samenhang te creëren en regie te kunnen voeren.
Anderzijds zien wij een deel van Apeldoorn dat goed is zoals het is. Er zijn geen heldere of dringende redenen ( behalve economische?) om dit deel van onze stad te moeten doorontwikkelen. Er zijn al attracties, er worden al evenementen georganiseerd. En er is een bos, waar veel bewoners van Apeldoorn, al of niet uit de omgeving, van genieten door er te wandelen, te fietsen, te mountainbiken,  te hardlopen of een andere sport te beoefenen en waar herten, reeën, zwijnen, eekhoorns, slangen, padden, insecten, bosmuisjes te vinden zijn.  Waar we ongestoord, in alle rust en vrijheid  kunnen genieten van de natuur. Waar kinderen in bomen kunnen klimmen, paddestoelen kunnen zoeken, verstoppertje spelen, kunnen rennen. Dat is in onze ogen een “excellente beleving”of een “topervaring”.   
Gelukkig geeft de gemeente aan dat zij tweejaarlijks met stakeholders (dus ook onze wijkraad) in gesprek wil om te kijken of de belangenafweging op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en dat zij bij initiatieven proactief de dialoog zal zoeken met bewoners c.q. wijkraden. Als wijkraad zullen wij daar zeker alert op zijn, want in hetzelfde stuk wordt vermeld “dat er geen genoegen genomen wordt met een negatievere benadering waarbij het beperken van overlast centraal staat” en daar staan wij als wijkraad nu juist voor: een  omgeving waar het veilig, gezond en prettig wonen is!
 

Kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen

Op 3 juli 2017 is er in de Stay Okay een informatieavond geweest over het aanpassen van de rotonde Jachtlaan/Kennedylaan/Laan van Spitsbergen en de kruising Laan van Spitsbergen/Asselsestraat. Het aanpassen van deze kruising staat al lang op het verlanglijstje van de wijk. Op dit moment is het voor zowel fietsers als auto’s onoverzichtelijk en niet veilig. Het onderstaande plan werd toen gepresenteerd.

Over hoe de kruising er idealiter uit zou moeten zien bestaan veel meningen. In het verleden heeft de wijkraad aangegeven hier graag verkeerslichten te willen. De afgelopen jaren hebben we aangedrongen op aanpassen van de wegvakken en fietspaden, zodat het allemaal overzichtelijker zou worden. Maar dan weer liever geen verkeerslichten omdat we verwachten dat dit tot meer vervuiling en oponthoud gaat leiden.
 
Het probleem is dat er diverse wensen gerealiseerd moeten worden op een klein oppervlak, waarbij ook andere ontwikkelingen in de buurt invloed hebben.
 • Verkeer op de ring moet ongestoord kunnen doorstromen. Tussen de Europaweg en de rotonde met de Jachtlaan zijn er al vier obstakels te nemen.
 • Direct aanwonenden hebben er ook belang bij dat het verkeer zoveel mogelijk door kan rijden. Dit voorkomt eindeloos stoppen en optrekken wat meer vervuiling met zich meebrengt.
 • Verkeer van beide kanten vanaf de Asselsestraat wil veilig kunnen oversteken. Dat is nu lastig omdat je meerdere verkeersstromen tegelijk in de gaten moet houden en de ring soms best heel druk is.
 • Door ervoor te kiezen om de overloopparkeerterreinen op AGOVV velden te ontsluiten via de Asselsestraat en de Harpweg, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat op mooie dagen en in de vakanties de kruising volledige geblokkeerd wordt.
 • Fietsers hebben nu maar aan één kant een fatsoenlijke plek om de ring over te steken. Aan de Noordkant is er nauwelijks plek om te staan tussen de twee rijbanen.
 • Deze kruising wordt intensief gebruikt door jongeren die op de fiets naar de sportvelden gaan.
 • Voor voetgangers is er nu aan de Noordkant niks geregeld. Terwijl juist de ingang van het bos een bestemming is voor wandelaars.
 • Omdat de “boswachterswoning” zo dicht op de kruising staat, is er weinig fysieke ruimte om én een fietspad én een voetpad te realiseren. Ook komen stromen fietsers met elkaar en fietsers en wandelaars in conflict.
En deze opsomming is vast nog niet compleet…
 
Tijdens de informatieavond op 3 juli werd een plan gepresenteerd zonder verkeerslichten en waarbij de oversteek voor de fietsers aan de Noordkant werd verbeterd. Ook werden de diverse fietspaden vloeiender gemaakt, en er terwijl aan de Noordkant een linksaffer kon verdwijnen, wordt er aan de Zuidkant juist een “dynamische” linksaffer toegevoegd. Deze wordt geopend wanneer het overloopparkeren gebruikt wordt.
 
Op dit plan kwam veel commentaar van bewoners ten Westen van de Laan van Spitsbergen. De gemeente heeft daarop aangegeven de plannen nogmaals te bezien, en ook de variant met verkeerslichten uit te werken.
 
Op 6 februari 2018 is er wederom een informatieavond geweest voor bewoners, en toen is het nieuwe plan gepresenteerd: wèl verkeerslichten, en veel meer rijstroken (zie onderstaande afbeelding). Dit plan overviel de wijkraad. En enkele direct omwonenden gaven direct aan fel tegen deze variant te zijn.

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt (begin februari) is dus nog niet 100% duidelijk hoe de kruising er straks uit gaat zien. De planning is dat in maart wordt begonnen met de werkzaamheden, en dat de kruising dan halverwege april klaar is. Als het goed is, heeft de buurt de twee nachten dat er doorgewerkt wordt dan ook overleefd.

Welke variant het ook wordt, we zijn als wijkraad blij dat nu eindelijk deze kruising aangepakt gaat worden. Het kan bijna niet anders of de situatie wordt veiliger.
En zo niet? Dan zullen we weer aandringen op verbetering.

 
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*